Algemene voorwaarden

  • Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

1.2 Opdracht: de door Partijen overeengekomen dienstverlening;

1.3 Opdrachtbevestiging: de door Opdrachtgever ondertekende Offerte of enig geschrift van deze aard.

1.4 Opdrachtgever: de Partij die met Thauris de Overeenkomst aangaat;

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tot de Opdracht, zoals tussen Partijen overeengekomen;

1.6 Offerte: de offerte of het aanbod, door Thauris opgesteld, waarin Thauris aangeeft waar de uit te voeren Opdracht uit bestaat en welk(e) bedrag(en) Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is;

1.7 Partij: Thauris dan wel Opdrachtgever;

1.8Partijen: Thauris en Opdrachtgever;

1.9Thauris: Mc Holding B.V., kantoorhoudende te (2595 BR) Den Haag aan het Prinses Margrietplantsoen 46 (World Trade Centre, 16e verdieping), ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 27176724.

Artikel 2 | Toepasselijkheid & Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en uitvoering van werkzaamheden door Thauris alsmede alle andere rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Thauris.

2.2Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Thauris alleen bindend indien en voor zover deze door Thauris uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3Thauris behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden, met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen na bekendmaking aan Opdrachtgever, tevens ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, maar slechts wanneer deze zien op een dienstverlening van 6 (zes) maanden of langer.

2.4Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijn van 30 (dertig) kalenderdagen, bezwaar maakt tegen de hierboven bedoelde wijziging, zal Thauris deze bezwaren serieus overwegen en kan zij ertoe besluiten de wijziging in het onderhavige geval in te trekken op basis van deze bezwaren. Indien Thauris voorbij gaat aan deze bezwaren, verkrijgt Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen per einde van de bovengenoemde termijn, maar slechts uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt.
2.5Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan 6 (zes) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van 30 (dertig) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.6De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

Artikel 3 | Offertes en oriënterende gesprekken

3.1Een Offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.
3.2Een oriënterend gesprek is eveneens vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.
3.3Een Offerte verliest haar geldigheid op de in de Offerte genoemde datum. Noemt de Offerte geen termijn, dan verliest deze haar geldigheid 60 (zestig) kalenderdagen na dagtekening.
3.4Alle termijnen waaraan Thauris zichzelf onderwerpt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de in een Offerte genoemde opleverdatum, zijn indicatief van aard. Dit tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, onverminderd hetgeen in artikel 5 bepaald.

Artikel 4 | Totstandkoming en beëindiging van de Overeenkomst

4.1De Overeenkomst komt tot stand op de navolgende wijzen en tijdstippen:
a.hetzij, indien een Opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging wordt terug ontvangen door Thauris;
b.hetzij, indien geen Opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment dat het door Thauris gedane aanbod door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk wordt aanvaard;
c.hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht niet voorafgegaan is door een aanbod van Thauris, op het moment waarop Thauris met de uitvoering van die Opdracht een aanvang maakt.
Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of tijdstip tot stand is gekomen.
4.2Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, mag de Opdracht slechts worden gewijzigd met instemming van Thauris.
4.3Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen door Thauris worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) kalenderdagen.

Artikel 5 | Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, documenten en andere bescheiden, die Thauris naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
5.2Opdrachtgever is voorts gehouden Thauris uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
5.3Opdrachtgever is gehouden alle door Thauris gewenste medewerking te verlenen, die nodig is voor het juist en tijdig uitvoeren van de Opdracht. Dit geldt, indien dat volgt uit de aard van de dienstverlening, tevens voor de beschikbaarheid van medewerkers van Opdrachtgever die op enigerlei wijze bij de werkzaamheden van Thauris betrokken zullen zijn, alsmede voor redelijkerwijs benodigde faciliteiten, voor de duur van de Opdracht.
5.4Opdrachtgever staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de aan Thauris ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
5.5Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever de verplichtingen, zoals genoemd in de artikelen 5.1, 5.2 en 5.3, niet nakomt, dan wel doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Thauris bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 6 | Uitvoering van de Opdracht

6.1Uitsluitend de in de Offerte of Opdrachtbevestiging opgenomen of aangegeven omschrijving van de Opdracht is bindend.
6.2Thauris zal de Opdracht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen Partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.
6.3Thauris kan extra werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Een en ander tenzij deze werkzaamheden binnen de zorgplicht van Thauris vallen.
6.4Opdrachtgever is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen indien daaromtrent tussen Partijen overeenstemming bestaat. Thauris is bevoegd derden in te schakelen indien dit naar het oordeel van Thauris noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitoefening van de Opdracht.
6.5Klachten over of bezwaren tegen de uitvoering van de Overeenkomst dienen uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na oplevering van de Opdracht schriftelijk te worden voorgelegd aan de directie van Thauris.
6.6Thauris is na ontbinding dan wel tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever niet verplicht tot het verstrekken van enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-)adviezen aan Opdrachtgever of derden.
6.7De artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7 | Geheimhouding

7.1Thauris is verplicht tot geheimhouding van de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Thauris krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden, behoudens een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking.
7.2Thauris is, behalve wanneer daar door Opdrachtgever toestemming toe is verleend, niet gerechtigd de informatie die door Opdrachtgever aan Thauris ter beschikking is gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is verkregen. Thauris behoudt zich het recht voor hierop een uitzondering te maken in het geval zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn voor de uitkomst daarvan.
7.3Opdrachtgever zal, tenzij daartoe door Thauris voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend, de inhoud van offertes, voorstellen, projectplanningen, rapporten, presentaties, beoordelingen, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Thauris, die niet de strekking hebben derden te voorzien van de inhoud daarvan, niet openbaar maken. Evenmin zal Opdrachtgever zonder toestemming van Thauris anderszins aan derden mededeling doen over aanpak en werkwijze van Thauris.

Artikel 8 | Intellectuele eigendom

8.1De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de Opdracht, door of namens Thauris ontwikkelde, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde (geestes-)producten en materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, (software)licenties, privacyverklaringen, assessments, disclaimers, analyses, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, een en ander in de ruimste zin des woords, berusten bij Thauris en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.
8.2Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 8.1 bedoelde (geestes-)producten en materialen, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking is derhalve alleen toegestaan na verkregen (schriftelijke) toestemming van Thauris.
8.3Vermenigvuldiging van onder artikel 8.1 bedoelde (geestes-)producten en materialen voor gebruik binnen de eigen organisatie is toegestaan, zij het voor zover dit past binnen het doel van de Opdracht.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1Thauris aanvaardt wettelijke en contractuele verplichting tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.2Thauris is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, die het rechtstreekse gevolg is van een aan Thauris toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit artikel 6.2 voortvloeiende verplichting, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
9.3De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Thauris op grond van de vorige leden kan worden vergoed, is gemaximeerd op 1 (één) maal het bedrag van het honorarium, dat door Thauris in rekening is gebracht voor het verrichten van de Opdracht waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Indien de Opdracht een doorlooptijd van 13 (dertien) maanden of langer heeft, is de aansprakelijkheid van Thauris in het kader van de Opdracht, beperkt tot maximaal 1 (één) maal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever Thauris heeft betaald en/of verschuldigd is over de laatste 12 (twaalf) maanden voor de onder de Opdracht verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
9.4Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan Thauris verstrekte gegevens. Thauris is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens (ook in geval van verstrekking te goeder trouw) worden verstrekt, heeft Thauris het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden.
9.5Opdrachtgever zal Thauris vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van Thauris, zijn personeel of door Thauris ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
9.6Iedere vordering jegens Thauris, uit welke hoofde dan ook, vervalt door verloop van 1 (één) jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.

Artikel 10 | Honorarium en betaling

10.1Alle door Thauris genoemde bedragen zijn inclusief onkosten en declaraties van door Thauris ingeschakelde derden doch exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
10.2Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Thauris aan te wijzen bankrekening.
10.3Klachten over of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de dagtekening van de factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan de directie van Thauris.
10.4Klachten of bezwaren, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.5Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Thauris maakt of heeft gemaakt in verband met de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten waarin nadere regels zijn opgenomen ten aanzien van de vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt door Partijen buiten toepassing verklaard. Thauris behoudt zich het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
10.6Indien de financiële positie van Opdrachtgever en/of diens betalingsgedrag naar het oordeel van Thauris daartoe aanleiding geeft, is Thauris gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Thauris te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, is Thauris gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Thauris uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10.7Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn over de openstaande vorderingen de wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met €40 (veertig euro) aan wettelijke incassokosten, onverminderd het recht van Thauris op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 | Conversie

11.1Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht en/of van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 12 | Afstand van rechten

12.1Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten van Thauris en bevoegdheden onder deze Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

Artikel 13 | Overmacht

13.1Indien Thauris als gevolg van overmacht tijdelijk niet kan nakomen, is Thauris gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Thauris de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
13.2Onder overmacht zijn begrepen alle van de wil van Thauris onafhankelijke omstandigheden die nakoming van een verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen.
13.3Opdrachtgever is steeds gehouden aan Thauris een vergoeding te betalen voor de werkzaamheden welke ter uitoefening van de betreffende Overeenkomst zijn verricht en/of voor kosten die zijn gemaakt voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 14 | Overige bepalingen

14.1In afwijking van artikel 225 lid 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is Thauris niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de Opdracht.
14.2Opdrachtgever geeft Thauris toestemming haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Thauris.
14.3De registraties in de systemen van Thauris vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
14.4Een Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Thauris mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst echter overdragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van of mededeling aan Opdrachtgever.
14.5Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.
14.6Geen der Partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 15 | Toepasselijk recht en geschillen

15.1Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
15.2Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Partijen, dienen in eerste instantie aan een door Thauris aangewezen onafhankelijke derde te worden voorgelegd (mediation).
15.3Indien mediation geen uitkomst biedt, worden de geschillen door de bevoegde rechter te Den Haag beslecht.

Artikel 1

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.


Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis.


Artikel 1

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.


Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis.


Artikel 1

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.


Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis.